POLÍTICA DE PRIVACITAT ASFAC

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos (ASFAC).

 

Quina informació recopilem?

Únicament la necessària per poder prestar els nostres serveis i atendre les sol·licituds dels nostres socis de forma adient.  Així, per poder prestar serveis als socis sol·licitem:

  • Si es tracta d’una persona jurídica. Nom i cognoms d’una persona de contacte, el càrrec que desenvolupa a la empresa, el correu electrònic corporatiu i el telèfon de contacte. El consentiment atorgat per els apoderats o autoritzats, a efectes de l’article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), s’entendrà donat tant en el seu propi nom com en el de l’entitat jurídica que representa.
  • Si es tracta d’un empresari individual. Es demana que faciliti addicionalment el seu NIF, direcció postal i dades bancàries.

ASFAC no recull dades considerades especialment sensibles segons el RGPD, com serien les d’origen racial o ètnic, opinions polítiques o creences religioses o filosòfiques, participació en sindicats, salut, orientació sexual, dades biomètriques o genètiques.

Igualment, li  informem que les seves dades són confidencials i no es cediran a tercers, llevat no existeixi obligació legal.

 

Per a quines finalitats tractem les seves dades personals?

Les dades personals es recaven únicament per les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat, fonamentades en les següents bases:

Executar els serveis que vostè ha contractat amb ASFAC, que inclou:

  • Tramitar sol·licituds del registre d’usuaris a la pagina web, referents a les subscripcions corresponents, per tant, és necessari verificar la identitat de l’Usuari.
  • Prestar els serveis sol·licitats, complint amb els tràmits i gestions necessaris perquè es prestin correctament, juntament amb la resolució dels possibles dubtes que puguin sorgir.
  • Interessos legítims d’ASFAC, com podrien ser les accions o comunicacions comercials per qualsevol medi, relacionades amb els serveis contractats. Es podrà oposar a aquest tractament basat en el interès legítim, seguint les indicacions recollides en les clàusules d’aquesta Política de Privacitat.
  • Enviament de correus electrònics per respondre a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.

 

Durant quant temps guardem les seves dades.

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb ASFAC i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

 

Quina és la base que ens legitima per tractar les seves dades personals?

  • Consentiment exprés de l’interessat: consistent en el consentiment exprés de l’interessat prestat a través del formulari de contacte de la pàgina web, en consultes realitzades a l’entitat, entre altres. El consentiment es podrà revocar en qualsevol momen.
  • Execució de la relació contractual: en relació amb aquelles dades que s’obtenen en virtut d’una relació contractual i que són necessàries per poder executar el contracte i complir les obligacions previstes en el mateix.
  • Obligació legal: en relació amb aquells tractaments exigits per llei tals com la facturació, declaració d’impostos o cotitzacions a la seguretat social, entre altres.
  • Interès legítim: quan el tractament sigui necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixen la protecció de dedades personal.

 

Seguretat de les seves dades personals.

Els informem que hem adoptat totes les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat de els dades personals subministrades per la seva alteració, pèrdua i tractament o accessos no autoritzats

 

Quin són els seus drets.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades en aquesta comunicació indicant DADES PERSONALS i el dret que exercita; apart de la documentació necessària.

Igualment, si vostè considerés que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació, a través de les adreces electrònica i postal indicades anteriorment o davant la AEPD a través de la seva seu electrònica o de la seva adreça postal. En aquest punt, li recordem que en el cas de persones jurídiques només recollim les dades necessàries de la persona física que actua en nom de la societat o corporació.

 

Actualització de les seves dades i obligació de veracitat.

 És important mantenir les seves dades actualitzades, per la qual cosa ens ha de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Així mateix, és responsabilitat de cada interessat que les dades aportades siguin autèntiques, exactes, completes i actualitzades i, sol ells, seran responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

En el cas que les dades aportades per un Usuari pertanyin a un tercer diferent de qui les facilita, l’Usuari haurà d’informar al tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privacitat i obtenir la seva autorització per facilitar les seves dades a ASFAC.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-la  als canvis que es produeixen en la nostra web o per nova legislació sobre dades personals que resulti d’obligat compliment. És per aquest motiu, que s’exigeix la seva lectura cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.

 

Gràcies per la seva atenció,

Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos (ASFAC)